Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Pisarzowicach” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że został ona złożona przez:

Czytaj więcej: Ogłoszenia o wyborze oferty