Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Pisarzowicach” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że został ona złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-16 KIELCE

uzasadnienie wyboru : oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (nie został wykluczony) i Jego oferta nie podlega odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 ( dwie ) oferty. Oferta firmy Atobagi została odrzucona

Więcej o przetargu wraz ze specyfikacją

o uchwale intencyjnej podjętej w styczniu

30 tysięcy od Sejmiku

Dotacja z MSWiA

Kategoria: