Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Według dyrektyw unijnych, do 2020 roku udział śmieci odzyskiwanych wśród wszystkich generowanych na terenie naszego kraju powinien wynosić 50%. Jeśli połowa odpadów nie będzie odzyskiwana, polskim gminom grożą wielomilionowe kary. Aby ich uniknąć, a także aby w maksymalny sposób uprościć segregację odpadów, już od 1 stycznia 2018 r. zdecydowaliśmy się wprowadzić nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zmieni się dużo, ale są to zmiany niezbędne, aby w przyszłości uniknąć finansowych kar za niezrealizowanie poziomu recyklingu, co w konsekwencji może oznaczać znacznie wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla naszych mieszkańców.

Główne założenia zmian, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r.:

• SEGREGACJA ODPADÓW NA 5 FRAKCJI

Odpady komunalne segregowane będą na 4 frakcje surowcowe tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone oraz pozostałości po segregacji (odpady zmieszane). Do tej pory na terenie gminy wydzielane były 3 frakcje odpadów surowcowych. Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy, którzy zadeklarują segregację odpadów otrzymają, oprócz worków lub pojemników na szkło, papier oraz metale i tworzywa sztuczne, brązowy worek lub pojemnik na odpady zielone. Ważne! Wskazane jest kompostowanie odpadów zielonych!

• SEGREGACJA „U ŹRÓDŁA”

Na terenie gminy Kamienna Góra od nowego roku 4 frakcje odpadów surowcowych i odpady zmieszane odbierane będą bezpośrednio z posesji mieszkańca. Na terenie gminy tzw. „gniazda” ulegną likwidacji. Pozostaną jedynie „gniazda” w miejscach publicznych. W nowym systemie segregować będziemy odpady komunalne do pojemników lub worków o następującej kolorystyce:
• papier – kolor niebieski z napisem „PAPIER”
• szkło – kolor zielony z napisem „SZKŁO”
• metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
• odpady zielone – kolor brązowy z napisem „BIO”
• odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) – kolor brązowy z czarną naklejką z napisem „ODPADY ZMIESZANE”

Zabudowa jednorodzinna, domki letniskowe oraz działalność gospodarcza zostanie wyposażona w komplet worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych, natomiast dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi do segregacji odpadów przeznaczone będą pojemniki.
Worki i pojemniki do segregacji dostarczane będą wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przez firmę ALBA, która w roku 2018 świadczyć będzie usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Firma odbierająca odpady komunalne dostarczać będzie worki w systemie „worek za worek” (po odebraniu wysegregowanych odpadów przedsiębiorca dostarczy kolejny worek). W razie potrzeby dodatkowe worki otrzymać będzie można u sołtysów oraz w urzędzie gminy.

• NOWE STAWKI PREMIUJĄCE OSOBY PROWADZĄCE SEGREGACJĘ ODPADÓW

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wspierając mieszkańców segregujących odpady komunalne Rada Gminy Kamienna Góra nie zmieniła stawek za segregowane odpady komunalne. Wyższe stawki dotyczą wyłącznie nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wynoszą miesięcznie:
• od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – 20,00 zł
• od pojemnika o pojemności (nieruchomości niezamieszkałe)
- 120 l – 22,00 zł
- 240 l – 38,00 zł
- 1100 l – 220,00 zł

Stawki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pozostają bez zmian i wynoszą miesięcznie:
• od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – 10,00 zł
• od pojemnika o pojemności (nieruchomości niezamieszkałe)
- 120 l – 12,00 zł
- 240 l – 24,00 zł
- 1100 l – 120,00 zł

• EDUKACJA DZIECI I DOROSŁYCH

Firma ALBA, w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych, przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na temat segregacji odpadów. Będzie ona miała miejsce w I kwartale 2018 r. we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy i skierowana będzie zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Terminy spotkań zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gminakamienngora.pl, plakatach informacyjnych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

• AKCJE EDUKACYJNE I KONTROLNE PN. „ŻÓŁTA BUŹKA”

W II kwartale 2018 r. zostanie przeprowadzona wspólna akcja informacyjna firmy ALBA oraz wójta gminy pn. „Żółta buźka”. Będzie ona polegała na sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Kamienna Góra. Pracownicy urzędu oraz ALBY sprawdzać będą czy w pojemniku na odpady zmieszane nie znajdują się odpady surowcowe. W razie stwierdzenia nieprawidłowości mieszkaniec otrzyma tzw. ”żółtą buźkę” z informacją o potrzebie poprawy segregacji na danej nieruchomości.

Wprowadzane od nowego roku zmiany zdecydowanie ułatwiają segregację i odbiór odpadów komunalnych. Naszym głównym celem jest bowiem zwiększenie ilości mieszkańców gminy prowadzących selektywną zbiórkę odpadów oraz sprawny odbiór odpadów bezpośrednio z Państwa posesji. W tym celu przekazane zostaną Państwu nowe, czytelne harmonogramy, w których zawarto szczegółowy kalendarz odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

Kategoria: