Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Pisarzowice, to po wiekach reaktywowana parafia w połączeniu z Raszowem i Rędzinami. Pierwsza społeczność katolicka została w Pisarzowicach zorganizowana w 1305 r.  Wieś wzmiankowana w kościelnych zapisach w 1305 r. nosiła miano Villa Scriptori, Scriptoris villa, a z czasem pod wpływem niemieckich osadników przyjęło się tłumaczenie na język dla nich zrozumiały i tak utrwaliła się nazwa: Schreiberdorf, Schreibendorf. Przez językowe tłumaczenie w 1945 r. pojawił się Pisarzów, Pisarzowa i w 1946 Pisarzowice. Miejscowość obejmuje 1361 ha powierzchni, przez co należy do kilku największych wsi w tym regionie. Prawie tysiąc mieszkańców osiągnęły Pisarzowice w 1840 r. Nieco mniej, ok. 900 osób notowano w I połowie XX wieku. Po czasowym zachwianiu, spowodowanym migracją ludności, doszły do wyżej podanej liczby w latach 60-tych, a w 1988 r. notowano już tutaj 922 osoby.

Ta wygasająca stopniowo parafia katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny włączona została do parafii św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, utrzymując status kościoła filialnego. Katolicy w stosunku do ogólnej liczby miesz­kańców Pisarzowic stanowili ok. 10 %. Wcześniejszy nieco od Pisarzowic Rysindorf, Reussendorf - Raszów (1287 r.) zajmuje 792 ha. Liczba mieszkańców na początku XX wieku przekraczała 500, a potem malała. Po drugiej wojnie świa­towej ilość mieszkańców zeszła poniżej 400. Pierwszy kościół w Raszowie zbudowany został przed 1305 r., a obecna świątynia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP pochodzi z II poł. XV wieku. Był kościołem parafialnym, ale ze względu na liczbę katolików ledwie przekraczającą 50 osób został uznany jako pozo­stałość po upadłej parafii w randze kościoła filialnego parafii św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.

Rędziny – Rudegersdort, Wuste Rohrdorf, Rohrdorf im Riesengebirge, to najmniejsze skupisko wiernych należących do parafii Pisarzowice. Wieś wyludnia się - w 1885 r. liczyła 828 mieszkańców, a w 1988 r. ledwie 241 Rędziny wchodziły w obręb parafii Miedzianka. Była to miejscowość w całości protestancka. W latach 30-tych XX wieku. nie było tam ani jednego katolika. Kościół w Rędzinach wybudowa­ny został w 1592 r. w stylu późnogotyckim. W l654 r. przejęty został przez katolików. Stanowisko Fryderyka Wilhelma IV wobec katolików przyczyniło się, że w 1854 r. świątynia dostała się w ręce protestantów, którzy poświęcili ją na nowo w 1850 r. Pastorówkę zbudowano w końcu XIX w.

W tej obszernej pastorówce rędzińskiej w 1947 r. rozlokował się ks. Franciszek Madeja ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Win­centego a Paulo. Pełnił funkcje duszpasterskie w kościele Narodze­nia Najświętszej Maryi Panny w Rędzinach i rozszerzył swą działalność na Pisarzowice, Leszczyniec i Raszów. Tak została ukształtowana parafia Leszczyniec. Jej duszpasterzem w nowych granicach był ks. Madeja, który przeniósł się do Leszczyńca po wyjeździe ks. T. Patvnka – duszpasterza Polaków dawnej leszczynieckiej kuracji.

Parafia Leszczyniec była rozległa i uciążliwa w obsłudze w względu na 7 wsi, 4 kościoły i 6 szkół, do których trzeba było, w każdym tygodniu dojechać. Nic dziwnego, że proboszczowie wnet odchodzili na łatwiejsze placówki. Ks. Madeja po 4 latach przeniósł się do Łomnicy i ks. Franciszek Olszewski-Marszał również po 4 latach objął parafię Marcinkowice. Dopiero ks. Walerian Wojarski po 4 lalach wikariatu przybył do Leszczyńca w 1955 r. i służył wiernym 26 lat. Przez 13 lat pełnił obowiązki zdany na własne siły, a potem nastąpił podział tej parafii.

W 1968 r. podczas ogólnych przenosin ks. Bronisław Błaszczuk skierowany został do Leszczyńca na stanowisko wikariusza z ust­nym poleceniem zorganizowania parafii w Pisarzowicach z kościo­łami filialnymi w Rędzinach i Raszowie. Miał to być utajniony przez pewien czas wikariat samodzielny czekający na odpowiedni moment ujawnienia. Ta nominacja nie była przyjęta przez probosz­cza z zadowoleniem. Ks. Błaszczuk słyszał częste utyskiwania pro­boszcza i stwierdzenie, że taki podział nic nie da i wprost jest niemożliwy. 

Po kilku tygodniach ks. Błaszczuk przeprowadził się do Pisarzowic, aby być bliżej parafian i mieć wpływ na wyrabianie świa­domości zmierzającej do tworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Zamieszkał gościnnie pod numerem 65 u państwa Marii i Jana Zielińskich. Wnet nadarzyła się okazja kupna działki w odległości 200-300 m. od kościoła o pow. 19 arów i 80 m2 z bardzo lichym budynkiem mieszkalnym, który bardziej nadawał się na rozbiórkę niż do remontu. Okazja w tamtych latach to jeszcze nie realizacja. Wokół tego zagadnienia nagromadziło się wiele trudności natury iurydycznej. Nieruchomości nie mogła nabyć jednostka administracji kościelnej, bo w tym czasie nie miała osobowości prawnej. Wobec tego ani parafia Leszczyniec ani społeczność wiernych Pisarzowic, która nie stanowiła parafii. Obchodząc to prawne obwarowanie, mogła nabyć działkę osoba prywatna jeśli w ten sposób powiększała posiadany areał.  Do przeniesienia prawa własności potrzebne było zezwolenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamiennej Górze. Najpierw zezwolono niezdolnemu do pracy 78-letniemn właścicielowi Andrzejowi Sobieckiemu przenieść własność z realnymi obciążeniami na Józefa i Anielę Janiszów. Potem dokonano podziału działki i część nabyli 4.10.1968 r. Michał i Ma­ria Mazurowie. Ci mieli dwie zagrody: nr 36 i nr 83. Ponieważ dzieliła je odległość 2 km., więc uzyskali zezwolenie na sprzedaż Bronisławowi Błaszczukowi, który nabył tę nieruchomość dn. 15.10.1968 r. Parafianie wykazali wielkie zaufanie zapisując notarialnie plac ze starym domem na nazwisko duszpasterza. Ks. Błaszczuk ucieszył się tą najnędzniejszą chatą w wiosce, bo w ten sposób mógł realizować powierzone zadanie…Zamieszkał, gdy dach nie był całkowicie pokryty i w nocy podczas ulewy musiał przesuwać  tapczan.

Pisarzowice posiadały istotne elementy do reaktywowania pa­rafii. Można byto tego dokonać dopiero po 1971 r., gdy władze państwowe uznały osobowość prawną parafii. Dekretem z dn. 1.03.1972 r. powołano parafię Pisarzowice obejmującą następujące miejscowości: Pisarzowice, Rędziny i Raszów. Nowa parafia przy­dzielona została do dekanatu Kamienna Góra. W następstwie uregulowań prawnych ks. Błaszczuk dn. 14.06.1974 r. w formie darowizny przekazał działkę nr 539/1 w Pisarzowicach o pow. 19 a i 80 m2 na rzecz parafii Pisarzowice wraz z zabudowaniami. Ten akt był fikcją, ale kończył zawiłą drogę od zamysłu powołania parafii do jego urzeczywistnienia.

 

Proboszczowie po 1945 roku:

Ks. Bronisław Błaszczuk 1968-1974

Ks. Stanisław Kałużny 1974-2001

Ks. Robert Dublański 2001-2006

Ks. Ryszard Mucha 2006-2008

Ks. Krzysztof Sikora 2008-

Powołania z parafii:

1. Ksiądz Waldemar Wesołowski

2. Ojciec Tomasz Prajzendanc

3. Brat Przemysław Zalewski

informacja pochodzi ze strony: http://parafiapisarzowice.strefa.pl/historia.htm 

Kategoria: