Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Zamawiajacy - Gmina  Kamienna Góra stosownie do art. 13a ustawy PZP (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych) publikuje plan postepowań o dzielenie zamówień, jakie Gmina zamierza  przeprowadzić w danym roku finansowym.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj
zamówienia( roboty
budowlane, dostawy,
usługi)

Przewidywany
tryb udzielenia
zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia

Przewidywany termin
wszczęcia
postępowania w
ujęciu kwartalnym

1.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej
oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

2 600 000,00

IV kw.

3.

Przebudowa sieci wodociągowej w
Przedwojowie

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

750 000,00

II kw.

4.

Zwiększenie atrakcyjności „Pawilonu na
wodzie w Betlejem” poprzez remont stawu
( ujęcia wody) wraz z otoczeniem w
Krzeszowie

roboty budowlane

przetarg
nieograniczony

550 000,00

I kw.

6.

Przebudowa drogi gminnej nr 114837D w
Krzeszowie ( ul. Sądecka dz. 860)

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

270 000,00

II kw.

7.

Przebudowa drogi gminnej nr 114885D w
Leszczyńcu

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

350 000,00

II kw.

8.

Przebudowa drogi gminnej nr 114905D w
Pisarzowicach

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

270 000,00

III kw.

9.

Przebudowa drogi gminnej nr 114914D w
Raszowie

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

530 000,00

III kw.

10.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 264 i
267 w Pisarzowicach

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

180 000,00

II kw.

11.

Remont drogi gminnej nr 114897D w
Pisarzowicach

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

180 000,00

III kw.

13.

Przebudowa drogi gminnej, dz. 546/1 w
Przedwojowie

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

1 522 600,00

I kw.

14.

Ochrona specjalnego obszaru ochrony
siedlisk „Góry Kamienne” poprzez
skanalizowanie ruchu turystycznego w
wyniku budowy systemu ścieżek
rowerowych.

roboty budowlane

przetarg
nieograniczony

400 000,00

IV kw.

16.

Przebudowa i rozbudowa budynku w
Czadrowie na potrzeby inkubatora
przedsiębiorczości

roboty budowlane

przetarg
nieograniczony

450 000,00

III kw.

17.

Rozwój i poprawa dostępności e-usług w
Urzędzie Gminy Kamienna Góra

dostawa

nieograniczony przetarg

492 000,00

II kw.

 

Rozwój i poprawa dostępności e-usług w
Urzędzie Gminy Kamienna Góra

usługa

nieograniczony przetarg

654 000,00

II kw.

18.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Szarocinie

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

912 000,00

II kw.

19.

Termomodernizacja budynków użyteczności
w gminie Kamienna Góra (Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ptaszkowie i Szarocinie oraz
Domu Kultury w Pisarzowicach)

roboty budowlane

przetarg
nieograniczony

2 907 000,00

I kw.

21.

Budowa oświetlenia drogowego w
miejscowości Ptaszków ( droga krajowa nr
5)

roboty budowlane

przetarg
nieograniczony

150 000,00

II kw.

23.

Budowa boisk rekreacyjnych na terenie
gminy Kamienna Góra

roboty budowlane

nieograniczony przetarg

350 000,00

II kw.

 Kategoria: