Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Turawa 2023

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wsparło organizację obozu w Turawie w roku 2023 kwotą 5 000 zł. 

Otrzymana kwota jest na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Obóz strażacki dla młodzieży”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach.


UZASADNIENIE do Uchwały Nr 323/2023 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 r.
Zgodnie z art. 19a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkuludności publicznego i wolontariacie na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe, Zarząd Powiatu, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego dnia 25 kwietnia 2023 r. pozytywnie zaopiniował prośbę o zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach organizacji zadania publicznego pod nazwą „Obóz strażacki dla młodzieży” oraz wsparcie realizacji zadania kwotą 5.000 zł.
Oferta realizacji zadania publicznego w dniu 25 kwietnia 2023 r. została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kamiennogórskiego. Do dnia 4 maja 2023 r. nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca ww. oferty, w związku z tym Zarząd postanowił dofinansować realizację zadania.

Kategoria: