Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok,

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych


I. Rodzaje zadań publicznych wspieranych w 2017 r., i wysokość środków przeznaczonych na ten cel:

1. Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, w tym:
a) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych (rajdów, wycieczek, itp.),
b) organizacji zajęć i imprez adresowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy Kamienna Góra, w celu stworzenia możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, kulturalnym i rekreacyjnym,
c) rozwijania i utrzymania małej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy Kamienna Góra, w tym szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych, itp.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2017 r. wyniesie: 18.000,- zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

2. Zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, w tym:
a) renowację dzieł sztuki oraz obiektów małej architektury stanowiących miejscowe dziedzictwo kulturowe i historyczne,
b) kultywowanie i ochronę elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obecnego na terenie gminy Kamienna Góra,
c) popularyzację i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2017 r. wyniesie: 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

3. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym:
a) szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
b) prezentacji i szkoleń mieszkańców gminy z zakresu udzielania „pierwszej pomocy”.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2017 r. wyniesie: 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

II. Zasady wspierania realizacji zadań i przyznawania dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Dotacje będą przyznawane i przekazywane według zasad określonych w przepisach:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz 1817), zwanej dalej „ustawą”,
b) ustawy z 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
c) uchwały Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2017 r.
2. Warunkiem wsparcia i otrzymania dotacji na dofinansowanie realizacji realizacji zadania publicznego jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2016 roku.
3. Złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
4. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań publicznych określonych w punkcie I, mogą być podzielone między kilka wnioskujących organizacji pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
5. Kwota dotacji przyznanej na realizację konkretnego zadania publicznego może być mniejsza od kwoty wnioskowanej w przypadku stwierdzenia, że kwoty wydatków przedstawione w kosztorysie zadania nie są adekwatne do cen rynkowych, są nieracjonalne lub nieuzasadnione zakresem rzeczowym zadania, nie są niezbędne do realizacji zadania, lub też dostawę / usługę / robotę budowlaną stanowiącą przedmiot wydatku można uzyskać w bardziej ekonomiczny sposób.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca może zmienić zakres rzeczowy zadania i kosztorys lub wycofać ofertę.
7. Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Kamienna Góra oraz podmiotem, któremu przyznano dotację.
8. W przypadku zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, w których przewiduje się prace konserwatorskie lub roboty budowlane, oferent jest bezwzględnie zobowiązany przedstawić – nie później niż w dniu podpisania umowy dotacji – opinię (pismo) wystawione przez stosowny organ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającą, że zaplanowane w ofercie prace konserwatorskie / roboty budowlane zostały pozytywnie uzgodnione lub, że nie wymagają takiego uzgodnienia na podstawie odrębnych przepisów.

III. Zasady opracowania oferty na realizację zadania publicznego, składanej w konkursie:

1. Ofertę przygotowuje się na formularzu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny tj.: pismem maszynowym, na komputerze, ręcznym pismem drukowanym.
3. Szczegółową instrukcję wypełniania oferty zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.
4. W ofercie nie jest obowiązkowe podawanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego i wskaźników do ich pomiaru (tzn. nie jest wymagane uzupełnienie dodatkowej części tabeli pod częścią opisową w pkt IV.5 oferty).
5. W ofercie nie jest wymagane podawanie informacji dotyczących wkładu rzeczowego wnoszonego do projektów (pkt IV.8 oferty) oraz podawanie sposobu jego wykorzystania i wyceny (pkt IV.13 oferty).
6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferta niekompletna podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.
7. Błędy formalne oferty (np.: brak obligatoryjnych załączników, błędy rachunkowe w ofercie, podpisanie oferty przez osoby nieupoważnione, itp.) powodują odrzucenie oferty bez rozpatrzenia.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
2. Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
3. W przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopie wniosku dot. zmian złożonego do KRS/właściwego rejestru,
4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
6. W przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

IV. Warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku, przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić  wcześniej niż data ogłoszenia niniejszego konkursu ofert, a zakończenie nie później niż 31.12.2017 r., z zastrzeżeniem, że z udzielonej dotacji można finansować wyłącznie zobowiązania powstałe po zawarciu umowy dotacji, o której mowa w pkt. II.7.
2. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców).
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne, właściwe dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje, określone w ustawie.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (sekretariat, pok. 201) przy Aleja Wojska Polskiego 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r., do godz. 15.30.
Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

VI. Termin rozpatrzenia ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

A) TERMINY ROZPATRZENIA I WYBORU OFERT:
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.
W terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
    
B) TRYB WYBORU OFERT – KOMISJA KONKURSOWA
Sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: 2 przedstawicieli gminy wskazanych przez wójta, oraz nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania ofert wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w drodze jawnego głosowania, na spotkaniu, o którym mowa w punkcie kolejnym.
Termin spotkania mającego na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert, wyznacza się na dzień 3 marca 2017 r., w sali narad Urzędu Gminy (III piętro, pokój 401), o godz. 14:00.
Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów określa § 8 i § 9 Uchwały Nr XXVI/162/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 października 2016 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2017 rok (do pobrania na stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).
Kandydatem na członka Komisji Konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizację, która złożyła ofertę biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

C) KRYTERIA OCENY OFERT:
Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według następujących kryteriów:
Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową – max. 2 pkt
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – max. 10 pkt
Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – max. 8 pkt
Planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – max. 8 pkt
Planowany przez organizację pozarządową wkład osobowy lub rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 8 pkt
Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – max. 4 pkt
Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej – max. 10 pkt
Szczegółowe zasady działania Komisji Konkursowej określa Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (do pobrania stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

VII. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizację zadań publicznych w 2016 r.:

W 2016 r. na ww. zadania publiczne przyznano dotacje w łącznej kwocie 26.120,00 zł, w tym:
a) na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku – kwotę 20.000,- złotych
b) na zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – kwotę 6.120,- złotych

VIII. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego otwartego konkursu ofert:

Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
Pan Arkadiusz Wierciński, tel. +48 75 610 62 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Rozwoju i Infrastruktury, pokój 308 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór oferty na realizację zadania publicznego (obowiązujący od 2016 r.)
2. Instrukcja wypełniania oferty na realizację zadania publicznego.
3. Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego dot. zmian we wzorze oferty, wzorze umowy i wzorze sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

informacja prasowa UG Kamienna Góra

Kategoria: