Na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra ukazało się zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze sprawą ustawienia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Leszczyńcu. 

Na zdjęciu prezentujemy lokalizacje planowanej inwestycji (zaznaczona kolorem pomarańczowym)

Treść zawiadomienia:

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073), oraz na podstawie art. 10 i art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257),

zawiadamia o prawie zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KMG3105 wraz z przyłączem energetycznym” przewidzianej do realizacji na działce nr 238/1 we wsi Leszczyniec.

Z dokumentacją sprawy strona może zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu (pok. 301 II p.),od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 - 15.30, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Ewentualne uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji składać można ustnie do protokołu lub pisemnie.