Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Rolnictwo, to dziedzina gospodarki, w której występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe. Nierzadko pożary te pociągają za sobą ogromne straty materialne w mieniu, dobytku i sprzęcie rolniczym, prowadzą również do znaczących szkód w przyrodzie.

Część z tych pożarów powstaje podczas prowadzenia prac żniwnych, dlatego nie należy zapominać o stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego!

PAMIĘTAJMY, ŻE!!!

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy m.in.

- stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

- ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

- zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

- wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m; od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m; między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

Jeśli zauważysz pożar, to

- powiadom Straż Pożarną (telefon 998 lub 112), podając dokładną lokalizację zdarzenia,

- przystępując do działań pamiętaj, że w czasie pożarów największym zagrożeniem dla ludzi są dym i toksyczne produkty spalania, a nie wysokie temperatury,

- powiadom ludzi obecnych w budynku o zaistnieniu pożaru,

- udziel natychmiast pomocy osobom znajdującym się w bezpośrednim zagrożeniu pożaru,

- jeżeli pożar jest mały i wiesz jak posługiwać się gaśnicą oraz znasz przeznaczenie różnych środków gaśniczych, to natychmiast podejmij działanie po zauważeniu pożaru. Znajdź gaśnicę i spróbuj ugasić ogień. Nie narażaj swojego życia i zdrowia!

- powiadom ludzi obecnych w budynku o zaistnieniu pożaru,

- w miarę możliwości przeprowadź ewakuację zagrożonych ogniem ludzi, zwierząt, sprzętu.

 

źródło - https://www.facebook.com/events/1962624910649132/?active_tab=discussion

Kategoria: