Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Urząd Gminy Kamienna Góra ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych. 

Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy Kamienna Góra w sezonie zimowym 2017/2018. Zakres usług obejmuje odśnieżanie i/lub posypywanie dróg na odcinkach decydujących o płynności ruchu w sposób pozwalający na spełnienie wymogów co najmniej V standardu zimowego utrzymania dróg określonego Zarządzeniem Nr 33/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z 28 września 2009 r. Okres świadczenia usług zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia ustala się od dnia 1 listopada 2017 r., do 15 maja 2018 r. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą świadczone w tym okresie sukcesywnie w zależności od warunków atmosferycznych i stosownie do dyspozycji (zleceń wykonania) wydawanych przez Zamawiającego.

cały przetarg - kliknij

Oferty można składać do 28 sierpnia 2017 do godziny 10:50

W kryteriach oceny 60% znaczenia ma zaproponowana cena, 20% czas reakcji i 20% jakość zastosowanych materiałów. 

Okres świadczenia usług zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia ustala się od dnia 1 listopada 2017 r., do 15 maja 2018 r.

Zadanie 4.
Rejon obejmujący Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów.
W ramach tej części zamówienia usługą zimowego utrzymania objęte będą drogi gminne o statusie drogi publicznej oraz drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy Kamienna Góra, zlokalizowane w obrębie zabudowań miejscowości Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów, bądź prowadzące do budynków mieszkalnych w tych miejscowościach.
Przewidywany wymiar godzin wykonywania usług zimowego utrzymania dróg, przewidywany na podstawie średniej liczby godzin wykonywania takich usług w okresie minionych 3 lat, wynosi 270 godzin. Wielkość ta stanowi podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista liczba godzin wykonywania tych usług, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

Zabezpieczenie materiałów do zwalczania czynników ograniczających i zakłócających ruch drogowy, w szczególności oblodzeń i śliskości jezdni (w postaci m.in.: piasku i soli drogowej) leży po stronie Wykonawcy. Koszt zakupu takich materiałów należy skalkulować w cenie oferty i stawce godzinowej podanej w ofercie. Eliminowanie i ograniczanie oblodzeń i śliskości należy prowadzić przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem minimum 10 % soli drogowej. Wykonawca może zaoferować do realizacji zamówienia mieszankę piasku o lepszych właściwościach tzn. z dodatkiem odpowiednio 15% lub 20% soli drogowej. Skład mieszaniny piasku i soli drogowej to jedno z kryteriów oceny oferty Wykonawcy, odnoszące się do jakości przedmiotu zamówienia.

 

Kategoria: