Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW I OMŁOTÓW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuje, że w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności:

stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m,
ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie zabronione.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
od budynków wykonanych z materiałów – palnych – 30 m,
niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
od lasów i terenów zalesionych 100 m,
między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

źródło KPP w Turku

Kategoria: