Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

INFORMACJA 

URZĘDU GMINY KAMIENNA GÓRA

DBANIE O ROWY MELIORACYJNE 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO WŁAŚCICIELA GRUNTU

    Wszyscy właściciele gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne mają obowiązek o nie odpowiednio dbać, czyli konserwować i na bieżącego utrzymywać w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Urządzenia te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. 

O urządzenia melioracyjne należy dbać co roku, aby nie dochodziło do lokalnych podtopień. Rów aby był sprawny, musi być udrożniony na całej swej długości. Wymaga to współpracy i poczucia odpowiedzialności wszystkich właścicieli przyległych gruntów. 

    Przypominamy, że obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) wynika z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

    Zgodnie z prawem, właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują, są zobowiązani do:

-wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;

- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od wójta gminy;

-wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;

-naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;

-ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;

-odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;

- bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Jeśli obszar na którym znajduje się rów (melioracji szczegółowej) podlega pod spółkę wodną to wówczas do obowiązków rolnika należy płacenie składki, a do zadań spółki wodnej dbanie o rów. 

     Informujemy, że w myśl art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

    Ponadto zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 

1)    nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2)    nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie Wójt Gminy może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

 

Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Kategoria: