Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na budowę chodnika w Pisarzowicach. Długo zapowiadana inwestycja ma szansę na realizację w tym roku. 

 Przedmioto zamówienia dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3467 D w miejscowości Pisarzowice polegającej na budowie chodnika na długości 608,78 mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika o następujących parametrach: szerokość chodnika z nawierzchni z kostki betonowej 2 m, obramowanie krawężnikiem betonowym 15x22 cm (najazdowym) lub 15x30 cm (wystającym) oraz obrzeżem 8x30 cm od strony posesji, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej.

Odcinek chodnika posiadać będzie odwodnienie w postaci: kanalizacji deszczowej istniejącej na odcinku z wpustami i przykanalikami deszczowymi, włączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej, spadki poprzeczne i podłużny, które poprowadzą wodę do istniejącego odwodnienia. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 15 września 2017 r

Okres gwarancji ma wynosić minimum 60 miesięcy.

60% oceny ofert stanowić będzie zaproponowana cena, 40% okres gwarancji. 

Oferty firmy mogą składać do 8 czerwca. Otwarcie ofert nastąpi tego dnia o godzinie 9:00.

 

Kategoria: