Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Z a w i a d o m i e n i e

 

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra  z następującym porządkiem obrad:  

 

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

  4. Zapytania.

  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – informacja o działalności.

  6. Świetlice wiejskie – koszty utrzymania.

  7. Podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kamienna Góra do nowego ustroju szkolnego,

- projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/124/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/126/16 z dnia 29 czerwca w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienna Góra w 2017 roku,

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  1. Wnioski i zapytania.

  2. Sprawy różne.PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY                      / - / Piotr Pawlik

Kategoria: