Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 27.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachów i stropodachów (wraz z ociepleniem), zadaszenie schodów, budynku Domu Kultury i Biblioteki, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, obejmującej utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, montaż zbiornika na gaz płynny dla kotła c.o., planowanych do realizacji na działkach nr 629/2, 630, 631, 632, 633, 634 we wsi Pisarzowice.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania pisemnie lub ustnie wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10, II piętro pok. 301, w godzinach pracy urzędu, w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu poprzez niniejsze obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od jego publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.

Kategoria: