Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Gmina Kamienna Góra informuje, że trwa rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra.

Szczegółowy harmonogram powyższej rekrutacji określa Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 6 marca 2017 r., w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – KRYTERIA USTAWOWE (podstawa prawna: art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe – Dz.U.2017.59):
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość.

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra określa Uchwała nr  XVIII/97/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2016 r.
Kryteria oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra określa Uchwała NR XVIII/98/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2016 r.

Kategoria: