Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Z a w i a d o m i e n i e

         Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lutego 2016 r. (środa) o godzinie 10 00w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zapytania.

5.      Starostwo – drogi (plan remontów).

6.      Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2016.

7.      PKS – organizacja zbiorowego transportu publicznego.

8.      Podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienna Góra,

- projekt uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kamienna Góra składników mienia komunalnego do korzystania,

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020, z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Kamienna Góra z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej,

- projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2016,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalania liczby ich członków oraz składów osobowych.

9.      Wnioski i zapytania.

10.  Sprawy różne. 

Kategoria: