Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

OS.0002.3.2016   Kamienna Góra, dnia 18.03.2016 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zmiana kryterium dochodowego i wysokości zasiłków z pomocy społecznej oraz funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej.

6. Świetlice wiejskie – koszty utrzymania.

7. Podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/15 Rady Gminy Kamienna Góra  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy,

- projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego lub całkowitego zwolnienie od opłat, jak również trybu ich pobierania,

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

- projekt uchwały w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku,

- projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach,

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/68/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.10.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2016-2022.

- projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie,

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata.

8. Wnioski i zapytania.

9.Sprawy różne – przedstawienie Protokołu Pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

/ - / Piotr Pawlik

Kategoria: