Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

REGULAMIN BIEG Z FLAGĄ W PISARZOWICACH

1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja biegania, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia połączone z promocją terenu Rudawskiego parku Krajobrazowego, jako miejsca o bardzo dobrych warunkach do uprawiania biegów oraz innych form turystyki aktywnej.

2.ORGANZATORZY:
CENTRUM BIBLIOTYCZNO KULTURALNE GMINY KAMIENNNA GÓRA-
Dom Kultury W PISARZOWICACH ORAZ MŁODZIEŻ.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
02.05.2016. godz. 11:30 (start biegu)
Start i meta, dekoracja zwycięzców: plac przy Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Pisarzowicach.
Biuro Zawodów czynne w godz. 9.00 do 11.00 na miejscu startu.

4. TRASA I DYSTANS
Dystans ok. 3,5km dla Kobiet i 7 km dla Mężczyzn
Nawierzchnia: w większości drogi szutrowe i polne.
Trasa oznakowana taśmami ostrzegawczymi oraz strzałkami wskazującymi kierunek biegu.
Skrócenie trasy spowoduje dyskwalifikację.
Obowiązujący limit czasowy wynosi 40min dla Kobiet, 1h 20 min dla Mężczyzn.
Trasa nie jest atestowana.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób powyżej 16 roku życia, zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów. 
Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej, przestrzeganie regulaminu, własnoręczne złożenie  podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia i zapisy osobiście do dnia 30.04.2016. w Dom Kultury Pisarzowice 72 lub w dniu Biegu w Biurze Zawodów od. godz. 9.00 do 11.00.
Limit 50osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Opłata startowa wynosi 10zł płatna w dniu zawodów w Biurze Zawodów, przy odbiorze numeru startowego.
Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, wodę mineralną na mecie, posiłek regeneracyjny na mecie, medal okolicznościowy.

7. KLASYFIKACJA:
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje według uzyskanego czasu:
- generalna mężczyzn i kobiet;

8. NAGRODY
I-III miejsce w kategorii generalnej mężczyzn i generalnej kobiet .

9. ZAPLECZE SPORTOWE: 
Nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator biegu lub osoba wyznaczona przez organizatora. 
Między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod rygorem dyskwalifikacji. 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora. Rozstrzygnięcia ostateczne, oraz reklamacje zawodników leżą w gestii organizatora.

10. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE: 
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci opieki pielęgniarskiej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz rozstrzyga w sprawach spornych.
2. Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.
8. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu oraz gminy.
9. O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.

Kategoria: