Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Z a w i a d o m i e n i e
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 maja 2016 r. (środa) o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady  w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania.

5. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

6. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Podjęcie uchwał:

 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków,

 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/60/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007r. w sprawie zasad i rozmiaru udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i pedagoga szkolnego,

 - projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr XIX/100/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

8. Wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne:

- przedstawienie pisma Radnej Teresy Ciszek w sprawie skargi na Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie unieważnienia zebrania wiejskiego w Leszczyńcu.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

  / - / Piotr Pawlik

Kategoria: