Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze ogłosiła nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty. Ilość wolnych miejsc - 3.

Loading...

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŽARNEJ w Kamiennej Górze OGŁASZA nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 3 osoby

Stanowiska: stażysta ( 3 ) — stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo — gaśniczych (służba przygotowawcza)

Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze System pełnienia służby: zmianowy

 1. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŽBYW psp

Zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2019 poz. 1499 ze zm.) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby,
 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty, które kandydat zobowiązany jest złożyć, przystępując do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (w podaniu należy podać aktualny adres zamieszkania oraz aktualny numer telefonu),
 2. życiorys (podpisany własnoręcznie),
 3. kopię książeczki wojskowej (kandydat powinien posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. odbyta służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej). Warunku tego nie stosuje się w stosunku do kobiet.
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr l):

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. - RODO (Dz. Urz. 119/1, 4/05/2016),  o korzystaniu z pełni praw publicznych  o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych (załącznik nr 2).

Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego należy dołączyć do podania, wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testów ze sprawności fizycznej. Zaświadczenie lekarskie musi być prawidłowo wypełnione na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kandydat okazuje zaświadczenie bezpośrednio przed przystąpieniem do testu ze sprawności fizycznej. Brak zaświadczenia lekarskiego lub jego nieważność spowoduje wykluczenie kandydata z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Koszt badań i zaświadczeń pokrywa kandydat.

 1. podpisane oświadczenie o braku roszczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych podczas postępowania kwalifikacyjnego (załącznik nr 3).

Honorowane będą tylko prawidłowo wystawione zaświadczenia lekarskie i oświadczenia na drukach pobranych ze strony Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze. Przedłożenie zaświadczeń, oświadczeń na innych drukach, brak kompletów dokumentów określonych w treści ogłoszenia lub złożenie dokumentu nie spełniającego wymagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, w tym zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach lub uprawnieniach.

 1. TERMIN 1 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Kamiennej Górze” w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2020 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego), niekompletne, lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Nie będą udzielane telefonicznie informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Po złożeniu przez kandydatów dokumentów Komisja nada każdemu kandydatowi numer identyfikacyjny na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. W oparciu o przyznane numery identyfikacyjne będą ogłaszane wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci, którzy złożą osobiście dokumenty otrzymają od razu numer identyfikacyjny, natomiast kandydaci, którzy prześlą dokumenty, zostaną poinformowani telefonicznie o numerze identyfikacyjnym. W związku z powyższym proszę o wskazanie w dokumentach prawidłowego i aktualnego numeru telefonu.

 1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI KANDYDATÓW

Dokumenty kandydatów, którzy zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym do przyjęcia do służby zostaną dołączone do ich akt osobowych.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów będzie można odebrać osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2c, 58 — 400 Kamienna Góra w terminie do 30 dni do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 1. OPIS POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadziła Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze zwana dalej Komisją.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z VIII etapów:

Przed rozpoczęciem II, III, IV, V, VII etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do okazania komisji dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a komisja zapoznaje kandydatów z celem, zakresem i sposobem przeprowadzenia danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

Brak dokumentu tożsamości uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego i w konsekwencji spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. PRZEBIEG ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
 • ETAP — ocena dokumentów

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja, bez udziału kandydatów dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 • ETAP — ocena sprawności fizycznej kandydata polega na przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r roku o godz. 900 w Komendzie Powiatowej PSP w Kamiennej Górze, ul. Wałbrzyska 2c, 58 — 400 Kamienna Góra oraz w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58 - 400 Kamienna Góra, ul. Traugutta 2.

Kandydat przystępujący do testu sprawności fizycznej jest obowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej (zał. nr 2).

Test sprawności fizycznej na zasadach określonych w:

 1. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018
 2. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672) oraz
 3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2005 nr 261 poz. 2191 z późn. zm.)

Na teście obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe.

Test sprawności fizycznej dla strażaków (mężczyzn i kobiet) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

 1. l) podciąganie się na drążku; 2) bieg po kopercie;

3) próbę wydolnościową.

Przed rozpoczęciem testu kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość. 1) Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli strażak nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 • Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160—180 cm — podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek określony w zał. nr 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP, Dz.U. z 2005 r., nr 261, poz. 2191 ze zm.). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A—B—E—C—D—E—A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 • Próba wydolnościowa

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie 0 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 — numer 20-metrowego odcinka.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn — co najmniej 55 pkt, a dla kobiet — co najmniej 45 pkt. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt — dla mężczyzn i 30 pkt — dla kobiet.

Tabela punktowa uzyskanych wyników w przeliczeniu na punkty stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r., nr 261 poz. 2191 ze zm.).

 

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenła i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 • ETAP — sprawdzian braku leku wysokości (akrofobia)

Odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 1200 w Komendzie Powiatowej PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2c, 58 40() Kamienna Góra lub w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 20, 58 — 306 Wałbrzych. Przed rozpoczęciem testu kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

Próbę wysokościową uznaje się za zaliczoną jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75 0 i zszedł z niej.

 • ETAP — sprawdzian z pływania

Odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 900 Basen Miejski ul. Fabryczna 6, 58 — 400 Kamienna Góra

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 metrów dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

 • ETAP — test wiedzy 26 czerwca 2020 roku o godz. 11 00

Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 1 1 punktów.

Przewodniczący Komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

 1. korzysta z pomocy innych osób,
 2. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania,
 3. rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposób.

VI ETAP — dostarczenie dokumentów 29 czerwca 2020 roku o których mowa w S 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2018, poz. 672).

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu, zobowiązani są dostarczyć do siedziby KP PSP w Kamiennej Górze:

 1. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

6

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 2. zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo — gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:

1.

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20 punktów

2.

Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25 punktów

3.

Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30 punktów

4.

Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

15 punktów

5.

Uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. rok 2018 r. poz. 1115)

5 punktów

6.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1 1 15)

15 punktów

7.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP — ukończone SP

5 punktów

8.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP — ukończone SP + RT

10 punktów

9.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP — ukończone SP+RT+RW

15 punktów

10.

Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej — ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r.

15 punktów

11.

Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

5 punktów

Preferencje, za które są przyznawane punkty:

 

12

prawo jazdy kategorii C

5 punktów

13.

prawo jazdy kategorii C + E

10 punktów

 

inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku:

w sumie do 15

 

uprawnienia do obsługi i eksploatacji samochodów z drabiną mechaniczną — 5 pkt.

uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie gazy sprężone ( butle powietrzne) wydane przez UDT — 5 pkt.

aktualne uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej I KV i mocy znamionowej powyżej 50 KW urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych — 5 pkt.

uprawnienia do kierowania statkiem lub małą łodzią o napędzie mechanicznym na śródlądowych drogach wodnych (patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty żeglugi śródlądowej wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej) — 5 pkt.

- uprawnienia pilarz — drwal/operator pił spalinowych do cięcia drewna — 5 pkt.

punktów

 

           

Uwaga:

Sposób liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w pkt 1—3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7—10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7—10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach — w działaniach ratowniczogaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w S 5 ust. I rozporządzenia);
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12—13 punktów nie można łączyć
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 14 maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 15

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:

 • SP — szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
 • RT — szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
 • RW — szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.,

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności wynosi 60 punktów.

Nie będą uwzględniane kwalifikacje i uprawnienia, dla których nie wydano stosownych dokumentów (np. zaświadczenia o zdaniu egzaminu bez dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnienia)

VII ETAP — rozmowa kwalifikacyina 01 lipca 2020 roku godz. 900

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 • autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
 • wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
 • szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wynosi 10. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów

VIII  ETAP — ustalenie zdolności fizycznei i psychicznei do pełnienia służby w PSP

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze zostaną skierowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat/kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Harmonogram przebiegu procesu postępowania kwalifikacyjnego:

ETAP 1

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Ogłoszenie naboru do służby

08 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra Tablica ogłoszeń www.strazkamienna.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a

58 — 400 Kamienna Góra

Składanie wymaganych dokumentów przez zainteresowanych

od 08 czerwca 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

Analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji

24 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

Ogłoszenie wyników I etapu

24 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra Tablica ogłoszeń www.strazkamienna.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

ETAP 11

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Test sprawności fizycznej:

Podciąganie na drążku

Bieg po kopercie

Próba wydolnościowa

25 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra oraz

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego ul. Traugutta 2

58 - 400 Kamienna Góra,

Ogłoszenie wyników II etapu

25 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra Tablica ogłoszeń www.strazkamienna.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

ETAP 111, IV, V

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Sprawdzian braku lęku wysokości (etap 111)

26 czerwca 2020 r.

godz. 1200

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra lub

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 20, 58 — 306 Wałbrzych

Sprawdzian z pływania (etap IV)

26 czerwca 2020 r. godz. 9oo

Basen Miejski ul. Fabryczna 6 58 — 400 Kamienna Góra

Test wiedzy (etap V)

26 czerwca 2020 r. godz. 1

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

Ogłoszenie wyników 111, IV, V etapu

26 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra Tablica ogłoszeń www.strazkamienna.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

ETAP VI

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Dostarczenie dokumentów*

29 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

Ocena dokumentów

30 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

Ogłoszenie wyników VI etapu

30 czerwca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra Tablica ogłoszeń www.strazkamienna.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

* Dokumenty składają tylko kandydaci, którzy otrzymali pozytywną ocenę z wcześniejszych etapów i tym samym zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej.

ETAP VII

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Rozmowa kwalifikacyjna

01 lipca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

Ogłoszenie wyników VII etapu

02 lipca 2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra Tablica ogłoszeń www.strazkamienna.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

ETAP VII

Nazwa czynności

Data

Miejsce

 

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP

Termin ustalony z komisją

Dolnośląska Rejonowa Komisja we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35 — 39, 53 — 501 Wrocław

Lekarska

Komenda zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych już terminów i miejsc poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. O każdej zmianie kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy oraz na stronie internetowej tut. jednostki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze listy z kandydatami do przyJęcia do służby, którzy uzyskali orzeczenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Wyniki poszczególnych etapów naboru oraz inne ważne informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego publikowane będą na stronie www.strazkamienna.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy.

Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze, może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po zakończeniu danego etapu w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze, przy ul. Wałbrzyskiej 2c, 58-400 Kamienna Góra. Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze zastrzega sobie prawo, do odstąpienia bez podania przyczyn, od dalszego prowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na każdym z jego etapów. W takim przypadku wyniki dotychczas uzyskane przez kandydatów w nieukończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, nie są wiążące.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze będzie prowadzić nabór opierając się na n/w aktach prawnych:

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2019 poz. 1499 ze zm.).

— rozporządzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).

— rozporządzenie MSWiA z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2005 nr 261 poz. 2191 ze zm.).


28 chętnych! Do II etapu czyli do testu sprawności fizycznej zakwalifikowano 28 osób.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru przystępują do testu sprawności fizycznej z podziałem na grupy:

 • grupa kandydaci od nr 1 do nr 14 godzina 800 siedziba Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra godzina 1100 Zespól Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, ul. Traugutta 2, 58 - 400 Kamienna Góra
 • grupa kandydaci od nr 15 do nr 28 godzina 9 15 siedziba Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra godzina 13 15 Zespól Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, ul. Traugutta 2, 58 - 400 Kamienna Góra

Zasady przebiegu testów oraz reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiologiczną

Covid — 19:

 • pomiar temperatury oraz dezynfekcja przy wejściu do obiektu,
 • maseczka lub inna możliwość zasłonięcia ust i nosa (do konkurencji kandydaci przystępują bez zakrycia ust i nosa)
 • zachowanie odstępu od siebie minimum 2 m.,

II etap postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian fizyczny) przeszło 16 kandydatów. 

IV etap postępowania kwalifikacyjnego    sprawdzian z pływania rozpocznie się

26 czerwca 2020 r. o godzinie 900 na Basenie Miejskim przy ul. Fabrycznej 6 w Kamiennej Górze

 • grupa kandydaci od nr 1 do nr 10 godzina 900
 • grupa kandydaci od nr 15 do nr 27 godzina 930

V etap postępowania kwalifikacyjnego — test wiedzy rozpocznie się 26 czerwca 2020 r. o godzinie 1000 Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2C, 58 — 400 Kamienna Góra

 • grupa kandydaci od nr 1 do nr 10 godzina 1000
 • grupa kandydaci od nr 15 do nr 27 godzina 1030

III etap postępowania kwalifikacyjnego — Sprawdzian braku lęku wysokości rozpocznie się 26 czerwca 2020 r. o godzinie 1200 Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 20, 58 — 306 Wałbrzych

 • grupa kandydaci od nr 1 do nr 10 godzina 1200
 • grupa kandydaci od nr 15 do nr 27 godzina 1230
Kategoria: