Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w związku z pojawieniem się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na Dolnym Śląsku informuje posiadaczy ferm i drobnych hodowców, że każde budzące wątpliwość zachowanie ptactwa należy zgłaszać organom Inspekcji Weterynaryjnej albo kontaktować się z terenowymi lekarzami weterynarii i podmiotami świadczącymi usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych. 
Z głównych objawów HPAI u drobiu są depresja, gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusami AI, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków – influenzy, podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób) jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Grypa  ptaków (influenza)  o wysokiej zjadliwości najczęściej występuje i powoduje największe straty u kur i indyków. Często stwierdzane u ptaków wolno żyjących zakażenia wirusami AI zasadniczo przebiegają bezobjawowo. Jednak ptaki te, zwłaszcza migrujące ptaki wodne są długotrwałymi nosicielami wirusa AI i stanowią potencjalne źródło zakażenia dla drobiu domowego.

   W związku z zaistniała sytuacją, mając na uwadze fakt, że wektorami wirusa są ptaki wodne migrujące  należy stosować się do zakazów i nakazów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016.poz.2091), między innymi poleca się, aby :

 • unikać kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich, 
 • zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem
   z ptakami dzikimi i ich odchodami, 
 • chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez pośrednie wektory jakimi mogą być:  sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta, 
 • w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się aby, sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
  w których jest utrzy­mywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 • osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, mają używać odzieży ochronnej i obuwia, przeznaczonego  wyłącznie  tylko dla tego budynku

oraz stosować zasady  zasad higieny osobistej, w tym każdorazowe mycie rąk,

 • zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu utrzymywanego  drobiu, w szczegól­ności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek  pobierania paszy lub nieśności,
 • w przypadku zauważenia powyższego posiadacz drobiu  ma zawiadamiać  organ Inspekcji Weterynaryjnej albo kontaktować się z terenowymi lekarzami  weterynarii podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów.

Zgodnie z przepisami prawa, zakazuje się organizacji targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem żywego drobiu i innego ptactwa (w tym gołębie).Ponadto, zakazuje się przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży ptaków na targowiskach, jak i pojenia ptactwa wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8  u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Sytuacja w województwie dolnośląskim jest stale monitorowana przez służby weterynaryjne, a strategia kontrolowania polega na szybkim likwidowaniu postaci HPAI u drobiu w możliwie najkrótszym okresie poprzez:

• ścisłą kwarantannę, szybkie wybicie całego pogłowia drobiu w ognisku choroby, celem usunięcia źródła infekcji

• skuteczne oczyszczanie i odkażanie pomieszczeń  celem usunięcia i  ograniczenia obecności wirusa w środowisku,

• ścisłą kwarantannę i kontrolę przemieszczenia drobiu, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania wirusa,

•prowadzenie dochodzenia epizootycznego  i perlustracji gospodarstw celem weryfikacji środowiska ,

•tworzenie stref zagrożonych i zapowietrzonych.

W załączeniu publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ulotkę informacyjną.

Kategoria: