Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Gmina Kamienna Góra stara się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację projektu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra” .

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Kamienna Góra planujących wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących:
- demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostała część kosztów (minimum 15%) może być dofinansowane z budżetu Gminy.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 800 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo na naszej stronie:

http://gminakamiennagora.pl/aktualnosci/1c0d59fb8f41715633d7b4b3435d8e77.html

Kategoria: