Negatywnie zakończyło się postępowanie przetargowe na zakup średniego wozu dla OSP Lubawka. 

Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1576 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:  „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubawka” zostało unieważnione.

W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę: AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. Góra Libertowska 27, 30-444 Libertów, która na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2, ustawy – Prawo zamówień publicznych, została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia. 

UZASADNIENIE PRAWNE
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.