Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Inne informacje

Prezentujemy najważniejsze skróty i akronimy stosowane w pożarnictwie:

CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej​
CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego​
CTIF – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
JRG – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza​
KCKRiOL – Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i i Ochrony Ludności
​KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej​
KM PSP – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej​
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej​
KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy​
KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej​
MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza​
MSK – Miejskie Stanowisko Kierowania​
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna​
PA – Punkt Alarmowy​
PSK – Powiatowe Stanowisko Kierowania​
PSP – Państwowa Straż Pożarna​
SA PSP – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej​
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej​
SITP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa​
WSKR – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa​
ZG ZOSP – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Oznaczenia Samochodów Pożarniczych
Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj pojazdu
G – gaśniczy
S – specjalny
Druga litera w skrócie oznacza ciężkość samochodu
L – lekki – o masie całkowitej do 3 500 kg.
Średni (w średnich samochodach nie stosuje się oznaczenia) – o masie od 3 5​01 do 15 000 kg
​C – ciężki – o masie całkowitej powyżej 15 000 kg
Następne litery określają bliższe dane pojazdu:
B – beczka (czyli zbiornik)
A – autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M – motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr – zbiornik na proszek
Cyfry natomiast oznaczają:
– pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
​- druga wydajność autopompy lub motopompy w hl/min

Samochody specjalne oznaczane są literą:
S – specjalny
Kolejne litery określają ich rodzaj:
D – drabina (cyfra określa długość drabiny w metrach)
H – podnośnik hydrauliczny (cyfra określa długość w metrach)
Rd – ratownictwo drogowe
Rt – ratownictwo techniczne
Rchem – ratownictwo chemiczne
Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
Dł – dowodzenia i łączności
W – wężowy
Op – operacyjny
Rwod – ratownictwo wodne
Rekol – ratownictwo ekologiczne

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie
A – do gaszenia pożarów ciał stałych
B – do gaszenia pożarów cieczy
C – do gaszenia pożarów gazów
D – do gaszenia pożarów metali
E – do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem
F – do gaszenia pożarów tłuszczów (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)

 

SPOŁEM - akronim przygotowany przez Firetrap.pl. Określa czynności do wykonania/sprawdzenia przed wejściem do strefy zagrożenia: Sygnalizator, Powietrze, Oświetlenie, Łączność, Ekwipunek, Meldunek.


Film przygotowany przez Adriana Sochę:

część II

Najważniejsze kryptonimy funkcyjne w korespondencji radiowej to:
998 – Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego
10 – Punkt Alarmowy
11 – Dowódca JRG
12 – Z-ca dowódcy JRG
13 – Dowódca zmiany
14 – Dowódca grupy operacyjnej
15 – Dowódca zastępu
Niagara- kryptonim stanowiska wodnego
Daria - dowódca zastępu
Stoper - ratownik
Karat - kierujący działaniemratowniczym
Reduta - punkt koncentracji i/lub przyjęcia sił i środków
Gejzer - nakaz opuszczenia alarmowo strefy zagrożonej
Ratunek, Ratunek, Ratunek -sygnał alarmowy
Omega - wywołanie wszystkich ratowników


ALARM FAŁSZYWY - jest to wezwanie straży pożarnej do zdarzenia, które faktycznie nie miało miejsca lub zaistniało, lecz nie wymagało podjęcia działań ratowniczych.
DOGASZANIE POŻARU - faza działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru.
DYM - substancja chemiczna powstała wskutek pożaru, występująca w powietrzu w postaci drobnych cząsteczek.
DYSPOZYTOR - funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku kierowania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach i dysponowanie jednostek straży pożarnej do działań bojowych.
EWAKUACJA- czynności związane z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego.
POŻAR - niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym, gdzie występują straty w mieniu.
ROTA - dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające.

Kategoria: